Vragen over gemeentelijk milieubeleid

Op 16 november stelde GroenLinks vragen over Lidmaatschap Klimaatverbond Nederland en het gebruik van schone brandstof door auto's.

Op 12 december kwam daarop het antwoord van het college van B & W. Die antwoorden roepen meer vragen op en daarom stelt de fractie van Groenlinks in de gemeenteraadsvergadering op donderdag 25 januari onderstaande vervolgvragen.

Verduidelijkende en aanvullende vragen aangaande onze schriftelijke vragen over gebruik van schone brandstof c.q. klimaatverbond en de antwoorden van het college.Tijdens de ontmoeting op 18 januari met het Kaatsheuvelse Ondernemers Sociëteit waren wij getuige van de inspirerende toespraken van onze burgemeester en van wethouder Ausems. Zij ontvouwden niet alleen mooie gemeentelijke plannen, maar gaven ook duidelijk richting aan hoe de verschillende verantwoordelijkheden van bedrijfsleven en de overheid moeten worden ingevuld. In schril contrast met deze opwekkende verhalen staat de beantwoording van onze vragen inzake klimaatverbond en gebruik van schone brandstof. Daaruit blijkt geenszins dat het door u in woorden beleden “verantwoord ondernemen” tot uitdrukking komt. Daarom maken wij van de mogelijkheid gebruik om in de raadsvergadering van 25 januari de volgende vragen te stellen:1. Heeft het college kennis genomen van het onlangs verschenen rapport “De staat van het klimaat 2006”. Uitgebracht door een zestal onderzoeksinstellingen waaronder KNMI.?2. Uw antwoorden lezende kunnen wij ons niet voorstellen dat leden van het college de film over klimaatverandering van Al Gore hebben gezien. Is dat ook zo? 3. Wethouder Bisselink gaf op 9 november aan de consequenties en verplichtingen bij eventueel lid worden van “Het klimaatverbond Nederland” toen nog niet te kunnen overzien. Heeft het college ondertussen hierop wel zicht?4. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het gereed komen van het Milieubeleidsplan 2007-2010 verschoven is, van het toegezegde 1e kwartaal, naar het 4e kwartaal van 2007. Wat is daarvan de reden? Is dat aanleiding om nu reeds lid te worden van “Het Klimaatverbond Nederland”?5. Bij de andere antwoorden geeft u aan, ten aanzien van milieu en klimaat, nog geen houding te kunnen bepalen vanwege onzekerheden rondom de buitendienst en het milieubeleidsplan. Is het echter niet juister eerst een houding te bepalen omtrent milieu en klimaat om daarna buitendienst en milieubeleid verantwoord te kunnen vaststellen?6. Bent u zich er van bewust dat, als u deze uitwerking bijstelt naar wat in woorden wordt beleden, u zich in het goede gezelschap bevindt van de directeuren van Schell, Unilever en Abn-Amro wat betreft “verantwoord ondernemen”? Immers deze deden onlangs per advertentie nog een oproep de gevolgen van klimaatverandering serieus te nemen. 7. In diverse publicaties geeft u aan dat de gemeente Loon op Zand een groene gemeente is met een Nationaal Park en veel groen. Is het niet tijd om dit groen ook daadwerkelijk duurzaam te beschermen?