Vragen over bushokjes in Molenwijck

Naar aanleiding van een artikeltje in het Brabants Dablad van 9 januari gaat de fractie van GroenLinks vragen stellen aan het College van B & W over openbaar vervoer in Molenwijck.

Volgens berichten in het Brabants Dagblad over bushokjes in Molenwijck te Loon op Zand, blijkt dat deze nimmer een andere functie hebben gehad dan die van reclamezuil. Dit omdat de BBA de bediening van deze wijk reeds voor plaatsing van de bushokjes had gestaakt. In genoemd bericht wordt melding gemaakt dat het college van B & W voornemens is de bushokjes nu te laten verwijderen. Gezien de oriëntatie van Loon op Zand op Tilburg en de parkeerproblemen voor auto’s in die stad is, voor Molenwijck, openbaar vervoer het alternatief bij uitstek. Dit brengt de fractie van GroenLinks tot de volgende vragen aan het college van B & W:• Bent u met ons van mening, zeker met de huidige uitbreiding, dat Molenwijck op zo kort mogelijke termijn weer moet worden voorzien van servicegericht openbaar vervoer?• Zo ja, kunt u ons aangeven op welke termijn hier openbaar vervoer gestalte krijgt en op welke wijze?• Zo nee, wat is daarvan uw motivatie?• Hebt u wel eens overwogen om te onderzoeken of de stadsbusdienst van Tilburg hierbij betrokken kan worden en wat was hiervan het resultaat?• Zo nee, bent u voornemens dat (opnieuw) te onderzoeken?