Uit de raad van 17 december 2009

Voorzitter, het lijkt nog zo kort geleden dat op 12 november de begrotingsbehandeling plaatsvond. Een begroting 2010 en meerjarenraming waar de fractie van GroenLinks niet mee kon instemmen, ondanks dat de wethouder de raad toen verzekerde dat deze verantwoord was opgesteld en de provincie daarmee zonder twijfel mee akkoord zou gaan.

In één maand kan er veel gebeuren dat alles weer op zijn kop zet. Wij noemen:

-          De provincie ging zoals door ons verwacht, dus niet akkoord met de gevolgde systematiek in de begroting 2010 en de meerjarenraming;

-          De Ondernemingsraad kwam met haar ‘door GemeenteBelangen Verbijsterend genoemd’ visiedocument inzake het ‘gemeentehuis’;

-          Door beroepschriften bij de Raad van State lijkt een snelle voortgang van het Bruisend Dorpshart in gevaar te komen.

Vandaag, alsof er niets ernstig aan de hand is, ligt er nu een bijgesteld dekkingsplan begroting 2010 en meerjarenraming 2010-2013. Ook nu weer hebben de mensen van afdeling financiën, als loyale ambtenaren zoals ze zijn, hun best gedaan en in de richting die het college graag ziet oplossingen bedacht. Wij weten het niet zeker maar wij kunnen ons er wel wat bij voorstellen, dat ambtenaren die heel goed de cijfers kennen de wenkbrauwen wel eens hebben gefronst. De loyale ambtenaar schikte zich echter in de wens van het college.

Met haar brief aan het college heeft de O.R. daarom haar verantwoordelijkheid wel moeten nemen. Vanuit hun rol als belangenbehartiger van de werknemers, sluit zij de ogen niet voor de zeer grote financiële, organisatorische en capaciteitsproblemen waar de gemeente mee worstelt. De O.R. geeft ook blijk van haar zorg over het slechte imago dat de inwoners van Loon op Zand krijgen over hun gemeentebestuur dat financieel zo roekeloos handelt. De O.R. is van mening dat het Bruisend Dorpshart een te groot project is in verhouding tot de mogelijkheden van de gemeente, mede gelet op de financiële risico’s die er mee gepaard gaan.

Daarnaast ligt er nog een motie ter uitvoering. Door het college is de toezegging gedaan dat vóór de besluitvorming over de begroting 2010 een investeringsplan zal worden opgesteld. Hieruit moet duidelijk blijken wat de kosten zijn van de overige majeure projecten dan het Bruisend Dorpshart en op welke wijze deze kosten gedekt kunnen worden. Uit dit plan dient duidelijk te worden hoe zeker gesteld gaat worden dat op moment van uitvoering van deze majeure projecten voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Voorzitter,  zelfs dit plan door de coalitiepartijen per motie gevraagd is er nog niet. U zult begrijpen dat wij, nu ook gesteund door de O.R., niet akkoord kunnen gaan met het bijgestelde dekkingsplan begroting 2010 en meerjarenraming 2010-2013.

 

Dan komen we, voorzitter, bij het door ons tijdens de commissiebehandeling  aangekondigde grote moeite die wij hebben met het verkeerd voorlichten van de raad inzake de begrotingsgoedkeuring door de provincie. Daar mag wethouder Waijers niet ongestraft mee wegkomen hebben we toen al aangegeven. Daar komt nog bij dat ik mij, als medebestuurder van deze gemeente, zeer geblameerd voel met wat deze week bij de Raad van State gebeurde. Onder verantwoordelijkheid van Waijers poogde de advocaat van de gemeente de gebruikersgroep bij de bestuursrechter niet ontvankelijk verklaard te krijgen. Ongelooflijk maar waar. De status van een klankbordgroep van bewoners, door het college zelf ingesteld, werd namens de gemeenteraad tot onderwerp van discussie gemaakt bij de bestuursrechter.

Omdat de gebruikersgroep teveel tot lastpost was geworden voor de wethouder, voelen zij zich als schoteldoek behandeld.  Ze waren goed genoeg om lange tijd in het proces naar een Bruisend Dorpshart oplossingen mee te bedenken en vuiltjes mee te helpen wegpoetsen. Om nu, als niet zo goed meer passend bij de plannen van de wethouder, in het vuilnisvat te worden gegooid.

 

Voorzitter samen met de PvdA fractie hebben wij een motie van wantrouwen voorbereid die mede namens ons is/wordt ingediend.