Algemene Beschouwingen - De tweede termijn

Tijdens zijn tweede termijn bij de begrotingsbehandeling stelde de fractievoorzitter van GroenLinks, dat gehoord de inbreng van de andere fracties en de reactie van het college daarop, GroenLinks in elk geval vier voor hen belangrijke punten heeft binnengehaald:

1.       Het deed hem deugd dat nagenoeg alle fracties aandacht hebben besteed aan het belang van het bouwen van starterwoningen. Een onderwerp waarin GroenLinks tot nu toe leidend is geweest en daarvoor het initiatief nam om bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de gemeentelijke nota Woonvisie Plus verankerd te krijgen. En dat een eerder gedaan voorstel om een gemeentelijk fonds in te stellen nu ook door de CDA fractie met haar motie wordt overgenomen. Betreffende motie heeft dan ook de steun van GroenLinks.

2.      GroenLinks voelt zich gestreeld dat ook bijna alle fracties en ook het college hun voorstel om de verkeersdruk bij De Efteling te verminderen omarmen. Iedereen onderschrijft nu het idee van GroenLinks om bij Waalwijk en Tilburg transferia in te richten. LLopZ sprak nu ook over hoogwaardig openbaar vervoer waarmee de mensen ter bestemde plaats gebracht kunnen worden. Daarmee gaat Loon op Zand in Midden Brabant een leidende rol op zich nemen voor wat betreft het tot stand komen van hoogwaardig openbaar vervoer.

3.      Onze fractievoorzitter was zeer gecharmeerd dat burgerparticipatie via wijkgericht werken nu door iedereen als een waardevolle werkwijze wordt ervaren. De wijkteams hebben zich ontpopt als betrouwbare partners voor bewonersgroepen. Mensen vallen van hun stoel van verbazing, als ze horen dat hun plannen niet jaren blijven liggen, maar direct worden opgepakt en uitgevoerd. Dat succes smaakt naar meer. Ook andere buurten willen dat succes beleven. GroenLinks stelde dan ook voor om veel meer geld voor wijkgericht werken beschikbaar te stellen. Later ging wethouder Ligtenberg daar op in door aan te geven hoe hij extra middelen hiervoor wilde vrij maken.

4.      GroenLinks is hoopvol gestemd nu de wethouders Waijers en Broeders ingingen op het GroenLinks voorstel voor een “Groen investeringsfonds”. Zij zegden toe dat dit fonds een plaats zal krijgen in de nieuwe nota grondbedrijf.

Tot slot ging Cees van de Ven nog in op de reacties van de raadsvoorzitter en van de fractievoorzitter van de PvdA op het thema vertrouwen in de gemeentepolitiek, dat in de beschouwingen door GroenLinks was aangekaart. Nu het er naar uitziet dat de begrotingswijziging van PvdA/GroenLinks het niet gaat halen wordt de gemeente geconfronteerd met een begroting die als alles meezit pas in 2013 sluitend zal zijn. Dat zal zeker niet vertrouwenwekkend zijn voor onze burgers. Verder hekelde hij het wegwuiven van de mogelijkheid om vermakelijkhedenretributie te innen door wethouder Waijers, om reden dat een convenant met De Efteling dit in de weg zou staan.

GroenLinks stemde vóór twee ingediende moties en vóór het eigen amendement op de begroting. Tegen het amendement van de coalitie plus VVD. En met een stemverklaring tegen de gemeentelijke begroting 2010.