Algemene Beschouwingen 12 november 2009

Algemene beschouwingen tijdens de begrotingsbehandeling 2010 op donderdag 12 november 2009. Uitgesproken door fractievoorzitter Cees van de Ven.

Leden van het gemeentebestuur,Wij naderen de afsluiting van een raadsperiode. Op 3 maart zijn er weer nieuwe verkiezingen. De beschouwingen van GroenLinks kunnen niet los van die datum worden gezien. GroenLinks wil de volgende raadsperiode bestuurlijke verantwoordelijkheid. Omdat het anders moet.

GroenLinks is een kleine partij met weinig directe invloed op het lokale politieke gebeuren. Dat wil niet zeggen dat zij een onbelangrijke rol speelt in de politiek. Politici zouden moeten weten dat het gedachtegoed van onze partij vaak een voorbode is van wat in de toekomst nodig is. Begrippen als zorg voor het milieu, duurzaamheid, natuurbehoud en wijkgericht werken staan bij GroenLinks al lang op de agenda. Een visie op onze toekomst kan ons dan ook niet worden ontzegd.

Als GroenLinks zijn wij voortdurend op zoek naar die visie, en de durf en daadkracht om die te realiseren. Veranderingen in aanpak en systematiek geven het vermogen, om in te spelen op de uitdagingen voor de toekomst. Soms is het dan nodig om eens heel anders tegen de dingen aan te kijken die vaak zo normaal worden gevonden. Daar doen wij dan soms wat dwarsig over. Maar een andere stijl mag nog geen aanleiding zijn om niet te luisteren.

Het gaat om vertrouwen.Inwoners moeten kunnen vertrouwen op de politiek. Het is daarom buitengewoon zorgwekkend te moeten constateren dat nog zoveel schort aan de communicatie met onze burgers. Bij de omwisseling van de kliko’s was de communicatie abnormaal slecht. Dit voorval was begin dit jaar dan ook de directe aanleiding, dat een nieuwe wethouder zich in het college aandiende. Dat medewerkers van de bibliotheek via de krant moesten vernemen dat onderzoek wordt gedaan naar hun werkgelegenheid, is daar een zeer recent voorbeeld van. Als triest dieptepunt moet de gang naar de Raad van State door de gebruikersgroep worden aangemerkt. Niet over mijn functioneren als adviseur moeten vragen worden gesteld, maar het communiceren door de betreffende wethouder. De zaken moeten niet op zijn kop worden gezet!

Vertrouwen moet er ook zijn in het gemeentelijk financieel beleid. De ontwikkelingen rondom het Bruisend Dorpshart doen aan dat vertrouwen geen goed. Wij blijven van mening dat dit project een onnodige en te grote uitgave is, gelet op de financiële positie van Loon op Zand. Het kan o.i. niet anders, dan dat de investeringen noodzakelijk voor het Bruisend Dorpshart ten koste zullen gaan van het overige beleid. Zie het ontstaan van belangenverstrengeling bij de voorgenomen grondverkoop in Molenwijk aan W.S.G. Ook het onderzoek naar functioneren van de bibliotheek en het uitblijven van een gemeentelijke bijdrage aan de restauratie van de St. Janskerk.  Om een paar zaken te noemen. Dit zijn duidelijke indicaties voor die stelling.

Het gaat om een duurzame leefomgeving.Loon op Zand met veel waardevolle natuur binnen haar grenzen, zal om de status van recreatieve toeristische gemeente waar te kunnen maken, samen met ondernemers en woningbouwcorporaties een gemeentelijke klimaatoverleg organiseren. Hier komt niet alleen het terugdringen van CO2 aan de orde, maar ook de mogelijkheden van duurzaam bouwen, waarbij energiebesparing en de toepassing van nieuwe energietechnieken voorop staat.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen zal het verantwoord omgaan met water en open ruimte extra aandacht krijgen. Wat betreft het “landbouw Ontwikkelings Gebied” (LOG) tussen De Moer en Dongen zal het college alles doen om de geplande grootschalige dierindustrie te weren. Ondermeer door in het nog vast te stellen bestemmingsplan meer stringente voorwaarden op te nemen. Duurzaam bouwen zal als het aan GroenLinks ligt opgenomen worden in de bouwverordening.

Het gaat om burgerparticipatie.Wij zien wijkgericht werken als goede uitvalsbasis voor burgerparticipatie. Met Casade en Triangel als trekkers zijn het afgelopen jaar met de bewoners samen verschillende problemen in de wijk opgepakt. Ook de professionele inzet van de ambtenaar van de afdeling Infra, die daarvoor speciaal voor vrij is gemaakt, heeft aan het succes hiervan voor een belangrijk deel bijgedragen. De wijkteams hebben zich in de loop van dit jaar ontpopt als betrouwbare partners voor bewoners en bewonersgroepen. Door dat succes lopen ze tegen het einde aan van wat ze kunnen. Alleen al omdat dit uitstekende werk het gemeentelijk beleid en de verantwoordelijkheid dichter bij de burgers brengt is er veel meer geld nodig dan in de begroting is opgenomen.Het door ons geïnitieerde project “Kinderklankbordgroepen”, dat nu opgenomen is in het gemeentelijk jeugdbeleid, past uitstekend bij wijkgericht werken en bevordert burgerparticipatie al op jonge leeftijd. Het benodigde lesmateriaal hiervoor gaat nog dit jaar naar alle basisscholen in onze gemeente.

Het gaat om een zorgzame samenleving.Onlangs heeft de gemeenteraad kunnen waarnemen op welke professionele wijze Triangel/de Twern haar dienstverlenend werk aan de samenleving vorm geeft. Opbouwwerk is een vast onderdeel geworden van de wijkteams en met steeds meer succes concentreert het jongerenwerk zich op straathoekwerk. Nadeel hiervan is dat het werk in de jongerencentra en het buurthuis onder druk is komen te staan. Temeer omdat de “samenwerkingspartners Ouderenproof Project” ondersteuning vragen om de aanbevelingen uit hun eindrapport in het gemeentelijk Wmo beleid verankerd te krijgen.De nieuwe nota “Vrijwilligersbeleid” geeft de nodige impulsen om efficiënter en doelgerichter aan de slag te kunnen gaan. De financiën benodigd voor de uitvoering zijn echter onvoldoende. Ook hier zal de gemeente met meer geld over de brug moeten komen.

Het gaat om een leefbare woonomgeving.Met de nota “Woonvisie Plus” is een flinke stap gezet met het woonbeleid. Wat nog ontbreekt is het instrument starterslening, iets wat zonder veel rompslomp door de gemeente zelf kan worden ingesteld. Bouwen volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap heeft op ons initiatief de bouwgroepen De Hooivork en van Salm Salmstraat opgeleverd en is in het gemeentelijk woningbouwbeleid verankerd. Een voorstel van GroenLinks om een “Groen Investeringsfonds” in te stellen heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Ook is de verpaupering van onze woonkernen ons een doorn in het oog. Dat wij dwars, maar wel betrokken zijn bij De Efteling, hebben wij laten zien met het concrete voorstel om in de omgeving daar de verkeersoverlast terug te dringen. Ons voorstel om gebruik te maken van parkeren op afstand op de zogenaamde transferia is door het college overgenomen. Nu moet dat idee nog gekoppeld worden aan een moderne tramverbinding, die op milieuvriendelijke wijze, de mensen daar vandaan naar De Efteling, maar ook naar Tilburg en Den Bosch kan vervoeren.

GroenLinks heeft al eens voorgesteld om bij de minister van binnenlandse zaken te pleiten voor extra inkomsten uit het gemeentefonds. Extra bijdrage vanwege de boven lokale toeristische kosten waarmee onze gemeente wordt geconfronteerd. Dit werd destijds door het college, als al ooit geprobeerd en onhaalbaar weggewuifd. Wij hebben dat intussen zoals toegezegd ook onderzocht. Er blijken wel degelijk gemeenten die om diverse redenen van die regeling gebruik maken. Wel is door het ministerie daaraan altijd de voorwaarde verbonden dat de eigen mogelijkheden van belastinginning optimaal moet zijn benut. Daar hoort ook bij het innen van vermakelijkhedenretributie. Dat laatste geeft perspectief om niet alleen verkeeroverlast bij De Efteling terug te dringen, maar ook om, als compensatie voor de overlast, enkele extra plannen voor onze eigen burgers uit te kunnen voeren.

Het gaat om solidariteit.Solidariteit staat in de context van gelijkheid en verantwoordelijkheid voor de zwakkeren. Inspanningen moeten gericht zijn op deelname aan de maatschappij en het verkrijgen van mogelijkheden weer zelf richting te kunnen geven aan het eigen leven. Het betekent ook dat we de zwaksten in de samenleving niet de dupe mogen laten worden van de economische crisis. Solidariteit heeft niet alleen te maken met ‘hier’ en ‘nu’, Maar ook voor zorgen voor ‘daar’ en ‘later’. Het richt zich dus duidelijk niet alleen op de eigen gemeente, de eigen burgers en bedrijven maar kent ook een mondiaal aspect ‘daar’ en een aspect voor de toekomst ‘later’. Met het project “gered Gereedschap” heeft Loon op Zand een voorbeeld functie voor de gehele omgeving binnen haar grenzen. Dit project zelf blijkt te zijn gered. Er zijn nu voldoende vrijwilligers. GroenLinks ziet het als een voorwaarde scheppende taak van de gemeente om te zorgen voor een betere huisvesting, dan waarover deze mensen nu beschikken. Door VNG is dit jaar een campagne gehouden om gemeenten Millennium Gemeente te laten worden. Om daar invulling aan te geven hebben wij een motie klaar liggen. Gezien echter de ervaring met onze motie vorige week, voor een gemeentelijke klimaattop, zullen we deze nog maar een paar maanden in de achterzak houden.

Leden van het gemeentebestuur,Terug naar het begin van deze beschouwingen. De inbreng van GroenLinks kan niet los gezien worden van 3 maart volgend jaar. Wij zullen dan als de partij met ideeën er niet voor schromen om samen met anderen bestuurlijke verantwoordelijkheid te gaan dragen. Samen zullen wij niet alleen een krachtig alternatief vormen. De alternatieve meerjarenbegroting die GroenLinks samen met de PvdA vandaag indient laat zien dat wij ook op financieel terrein betrouwbare partners zijn.